ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នាពេលកន្លងទៅនេះ លោក ម៉ៃ សុគន្ធ ដែលជាតារាចម្រៀងល្បីគ្រាន់បើដែរ បានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រហ្វេបុកផ្លូវការរបស់លោកសំដែងអារម្មណ៍ខឹងសម្បារទៅនិងមនុស្សម្នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះលោក ម៉ៃ សុគន្ធបានរៀបរាប់អោយមហាជនបានដឹងថា អា ឆ្កួ តខ្លះ វា ឆ្កួ ត មួយរយជាតិ ដែលចង់បានដី អាម៉ៃសុគន្ធ ដោយកក់តែ2000$ វា ឆ្កែមិនស្គាល់ភ្លើងហើយ ហែងមិនទិញ យកលុយហែងវិញទៅ ម៉ា អាស ត្វ អា ន រ ក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់ការបង្ហោះខាងលើត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោក ម៉ៃ សុគន្ធនៅខាងក្រោមផុសរបស់លោកតាមរយៈការខមិនឆ្លងឆ្លើយជាមួយមហាជនដែលបានចូលទៅខមិននៅខាងក្រោមផុសនោះដោយយលោកម៉ៃ សុគន្ធបញ្ជាក់ពីមូលហេតុជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាកក់លុយ2000$ តែចង់ធ្វើសុីលុយដី 3មុឺនដុល្លារជាង។ដូច្នេះតាមរយៈការខមិនរបស់លោក ម៉ៃ សុគន្ធបានអោយយើងដឹងរឿងរ៉ាវខាងលើដែលលោកដៀលមនុស្សម្នាក់នោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺផ្ដើមចេញមកពីរឿងលុយកក់២០០០ដុល្លា បែរជាចង់បានដីដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់ជិត៣ម៉ឺនដុល្លាជាងរបស់លោកគាត់ ទើបម៉ៃ សុគន្ធប្រាប់ថាគេចង់ធ្វើស៊ីដីគាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post