ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១នេះ នាយក្រឹមដែលមានឈ្មោះពិតហៅថា អ៊ូ ប៉ុណ្ណារ៉ាត់ ដែលជាតារាកំប្លែងជើងចាស់ដ៏ល្បីបានផ្តល់បទសំភាសន៍ជាមួយលោកអ៊ឹម ជីវ៉ា រៀបរាប់ពីប្រវត្ថិជីវិតពិតរបស់លោកនិងការដាក់ឈ្មោះនាយក្រឹមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងកិច្ចសំភាសន៍នាយក្រឹមបានរៀបរាប់ថា ខ្ញុំបានចូលសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ ១៩៨២ ហើយខ្ញុំបានធ្វើការនៅវិទ្យុជាតិ រហូតមកដល់ឆ្នាំ ១៩៨៤ ទូរទស្សន៍ជាតិបង្កើតឡើង ខ្ញុំក៏បានចូលខាងទូរទស្សន៍វិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះខ្ញុំក៏ក្លាយជាសិល្បៈករប្រចាំនៅទូរទស្សន៍ជាតិរហូតមក ធ្វើការរដ្ឋផងឆ្លៀតមកលេងកំប្លែងនៅក្រៅផង ជាមួយនាយកុយផង នាយទ្រុញអីនិង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលចូលសិល្បៈដំបូងទទកគេប្រឡងជាសិល្បៈកំប្លែង ប៉ុន្តែខ្ញុំជាប់និងខ្ញុំលេងមីន អត់និយាយទេគឺកាយវិការ ដ៏ចឹងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុង ទទកនិងឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ ១៩៨៤ទទកលេងដំបូងគេបង្អស់គឺរឿង ស្មគ្រ័ចូ លយោ ធា អ្នកដែលជំនាន់ខ្ញុំបានដឹង ស្មគ្រ័ចូល យោ ធា និងលេងគឺជំនាន់និងរើសយុវជនអោយចូលក ង ទ័ ព អត់ចូលទេ ដូច្នេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយើងជំនាន់នោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អំពាវវនាវអោយយើង ស្ម័គ្រចិត្តចូលក ង ទ័ ព ការពារទឹកដីខ្លួនឯង កាលជំនាន់នោះខ្ញុំដើរតួគេច វេះពី ទា ហ ាន និង គេអោយទៅប្រឡងធ្វើងងឹតភ្នែក និយាយខុសចឹងទៅ គេអោយយើងធ្វើឡេលឺៗ ធ្វើតេសនិង ចឹងអត់បានជាប់ទេ។សាច់រឿងស្ម័គ្រចូល យោ ធា នោះគឺល្បីឈ្មោះក្រឹមនិងឯង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឈ្មោះក្រឹមនេះគឺខ្ញុំអ្នកដាក់ខ្លួនឯង កាលនោះអ៊ុំគន្ធីអ្នកដឹកនាំរឿង គាត់នៅអគ្គនាយកទទក គាត់អោយសាច់រឿងចឹងទៅ ឥលូវអារ៉ាត់ឯង រកដាក់ឈ្មោះមើស ឈ្មោះអីអោយសម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយខ្ញុំក៏បានអង្គុយគិតពេលទៅថតនោះ ដឹងដាក់ឈ្មោះអីទេ អង្គុយនៅជិតបឹងនិរោធនេះ នៅពេលនោះក៏ឃើញត្រីក្រឹមក្នុងទឹក ដ៏ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាបងឯងដាក់ក្រឹមម៉ងទៅ ហើយក៏ជាប់ក្រឹមមកដល់សព្វថ្ងៃ។ដូច្នេះចង់ជ្រាបអោយកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post