ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ហារឿងប្ដីប្រពន្ធឈ្លោះទាស់ទែងគ្នាហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុក តែងតែកើតមានជារឿយៗមិនដែលដាច់នោះទេនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់ខ្មែរយើង ជាពិសេសនារីៗដែលមានភាពជោគជ័យខ្លាំង រស់ដោយមិនបាច់ពឹងប្ដី ឈ្លោះអីតិចតួចផុសហ្វេបុក ហែកហួរនិងអាងលែងលះគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីបានឃើញរឿងរ៉ាវប្ដីប្រពន្ធចេះតែឈ្លោះទាស់ទែងគ្នា ហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកបែបនេះ ស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ ទើបលោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាតបានបង្ហោះសារពីវិធីធ្វើអោយ បានសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារប្ដី​នឹងប្រពន្ធ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ ហ៊ុន ស៊ីណាតបានរៀបរាប់ថា មានបងប្អូនខ្លះសួរខ្ញុំថាត្រូវធ្វើម៉េចទើបបានសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារប្ដី នឹងប្រពន្ធនោះខ្ញុំថា មានពាក្យមួយឃ្លាត្រូវប្រេីរួមគ្នាគឺពាក្យអភ័យទោសនិងបដិបត្តិនូវគុណធម៌បេីកចិត្តឱ្យទូលាយបំផុត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេីប្ដីប្រពន្ធមិនប្រេីក្នុងពាក្យអភ័យទោសនឹងគុណធម៌ទេគឺមិនបានសុខដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងនោះឡេីយ ហើយយាយចាស់ខ្ញុំនេះគឺប្រើពាក្យទាំងនេះឯងទើបបានសល់ពីគ្រាប់ផ្លោងមកដល់ថ្ងៃនេះហោងចុងសប្ដាហ៍នេះសូមឲ្យហេង ហេងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post