ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាជីបានបោះសម្ដីខ្លាំងៗទៅកាន់ភរិយារបស់លោកកែវ វាសនា ក្រោយពេលដែលភរិយារបស់លោកកែវ វាសនាបានបង្ហោះសារថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងចំណោម10នាក់ខ្ញុំស្អាតជាងគេ9នាក់(ហាមសើចណាអ្នកស្អាតជាងខ្ញុំ) ថតទម្លាក់សក់សេះចឹងប្តីអោយ5មឿន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពាក្យពេចន៍ដែលអាជីបានរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូដែលបោះសម្ដីខ្លាំងៗអោយភរិយាលោកកែវ វាសនាមានដូចជា ខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថ្ងៃនេះ បើសិនខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អាចែខុស អោយខ្ញុំលើកម្រាមដៃដប់សុំទោស ទុកជាមុន ចែគឺជាiDolរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំគឺជាហ្វេនរបស់ចែឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រាល់ពេលដែលចែឡាយ ជាមួយបងកែវ វាសនា ខ្ញុំតែងតែមើលវីដេអូរបស់ចែ និយាយទៅគ្រប់វីដេអូដែលចែឡាយ។ ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចែជាប្រពន្ធបងកែវ វាសនា ខ្ញុំក៏ជាហ្វេនបោះគាត់និងជាហ្វេនបោះបងកែវ វាសនាដូចគ្នា។បទចម្រៀងគាត់ក៏ខ្ញុំឩស្សាហ៍ចាក់ស្ដាប់ដែរ។ប៉ុន្តែ អ្វីដែលកក្រើកមួយរយៈពេលនេះ ចែៗបានទៅផុសដៀ ល ខ្ញុំសុទ្ធតែអីណាបើខ្ញុំស្អាតពីធម្មជាតិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃក្រោយមិនបាច់ហៅគេផាត់មុខអោយវាទេ។ok ចែ ចែគឺជាតារាល្បី ប្ដីចែគឺជាតារាល្បី ចែអត់គួរយកខ្លួនចែ មកបៀតនិងមនុស្សធម្មតា ដូចខ្ញុំទេ។ ព្រោះប្ដីចែឯងជាតារាល្បី ចែឯងគឺជាតារាល្បី ចែឯងជាប្រពន្ធរបស់តារាល្បី ចែឯងក៏លក់ផលិតផលដូចគ្នា ចឹងដូចខ្ញុំប្រាប់ថា ខ្ញុំជាហ្វេនរបស់ចែ ក៏ជាហ្វេនរបស់ប្ដីចែដូចគ្នា។ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញពីទិដ្ឋភាព អត្តចរិករបស់ចែផ្ទាល់ហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីជាចែនិយាយចឹងក៏ខ្ញុំនៅតែជាហ្វេនរបស់ប្ដីចែ។ ដូចបញ្ជាក់ចឹងបើចែចង់បានអាវិធីសាស្រ្ដល្បី ផ្សេងចែធ្វើរឿងអីផ្សេងទៅ កុំយកខ្ញុំមកនិយាយនៅក្នុង ប្រធានបទនៅក្នុងការឡាយ ឫក៏នៅក្នុងការផុសStatus ឫក៏ការស៊ែររាល់ព័ត៌មានដែលគេផុស កុំស៊ែរដើម្បីចង់បានការឡាយ ការស៊ែរ ដើម្បីចង់បានវីដេអូដែលបងៗគាត់ចុះសារព័ត៌មាននិង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចែៗមិនបាច់ធ្វើចឹងទេ ចែល្បីស្រាប់ហើយ ចែធ្វើអីក៏ល្បីដែរ ដូចពួកខ្ញុំសុទ្ធតែជាកាកសំណល់ មិនមែនតារាផងនិង។ចែល្បិចចែល្បីមានច្រើនណាស់ កុំយកខ្ញុំទៅជិះជាន់ ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅធ្វើជាMarketingក្នុងការរកស៊ីដូចគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ អាជីក៏បានចេញវីដេអូសុំទោសភរិយារបស់លោក កែវ វាសនាវិញ។ដូច្នេះចង់ដឹងថាអាជីសុំទោសបែបណាទៅកាន់ភរិយារបស់លោកកែវ វាសនាសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post