ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងវីដេអូឡាយមួយលោកសុវណ្ណ រិទ្ធីហាក់ចង់ផ្លែផ្កាទៅកាន់លោកសាន្ត​ ប៊ុនធឿនជុំវិញរឿងនាងខ្ញុងដែលលោក សាន្ត ប៊ុនធឿនបាននិយាយនិងព្រលះខ្លាំងៗ តែក្នុងវីដេអួឡាយនោះលោក សុវណ្ណ រិទ្ធីមិនបាននិយាយថាលោកចង់ផ្លែផ្កាអោយនរណានោះទេ តែស្ដាប់ទៅយើងអាចយល់បាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះលោក សុវណ្ណ រិទ្ធីបានលើកឡើងថា ខ្ញុំអត់យល់ត្រង់នេះបងប្អូន ខ្ញុំចេញមុខមកឡាយនេះ ខ្ញុំគ្រាន់តែជួយគាត់គ្រាន់តែជាថវិការផ្ទាល់ខ្លួ..នរបស់ខ្ញុំ ដែលខ្ញុំយល់ឃើញថា គាត់កំពុងតែលេចលង់ ខ្ញុំធ្លាប់លិចលង់បងប្អូន ខ្ញុំធ្លាប់លំបាក ខ្ញុំធ្លាប់ខ្វះខាត ហើយខ្ញុំធ្លាប់ជូបនៅវិបត្តិ ទោះបីវិបត្តិរបស់ខ្ញុំមិនធំដូចបងស្រីខ្ញុង ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ជួប រឿងនិងជួបនៅវិបត្តិ មនុស្សនៅពេលណាដែលធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យ មនុស្សជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត ជួយជាកម្លាំងចិត្ត ទោះបីយើងមិនបានជួយជាថវិការទៅគាត់ ក៏យើងត្រឹមផ្ដល់នៅពាក្យលើកទឹកចិត្តអោយគាត់ ក៏ជាក្ដីសង្ឃឹម អាចអោយគាត់បន្ត ដំណើរជី..វិ..ត នៅលើផែនដីមួយនេះបន្តទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្អូនគ្រាន់តែស្ដាប់សម្ដីមនុស្សម្នាក់ ពីរនាក់ ហើយបងប្អូនយកទៅវិនិច្ឆ័យ នៅរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ដែល បងប្អូនមិនបានដឹងរឿងស៊ីជម្រៅ របស់គាត់ បងប្អូនបានឃើញរួចហើយ បងស្រីខ្ញុងគាត់បានបញ្ជាក់និងបានលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវរបស់គាត់រួចអស់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅតាមរយៈការផ្សាយពត៌មានរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានជាច្រើន។គឺគាត់បាននិយាយថាដោយសារតែគាត់ ភាពហ៊ឺហារនិងហើយ ដោយសារតែភាពខ្មាស់អៀន ដោយសារតែភាពខ្លាច ការគំរាមគំហែង របស់គេនិងហើយ ទើបធ្វើអោយគាត់ជំពាក់បំណុលគេកើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគាត់ខ្ចីពីក កទារទៅខ្ចីខ ម្ចាស់បំណុលមួយទារគាត់ទៅខ្ចីម្ចាស់បំណុលមួយទៀតដើម្បីយកមកសងម្ចាស់បំណុលមួយទៀត ហើយគាត់បានលាតត្រដាងអស់ហើយ។ ហើយគាត់ក៏បានអំពាវវនាវអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំអោយមានការចាញ់បោកឫក៏មានការជំពាក់បំណុលវណ្ឌកដូចគាត់ ដោយភាពខ្មាស់អៀន ដោយភាពចង់ហឺៗហាទើប ធ្វើអោយគាត់ខ្ចីបំណុលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់។ នេះជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយដ៏ល្អ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរតែយកទៅគិតនិងពិចារណា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនគួរយកប្រធានបទរបស់បងស្រីខ្ញុង យកទៅធ្វើការសើចចំអក យកទៅធ្វើជាការជេរ ប្រមាថ ជេរទាំងអ្នកជួយ សូម្បីថាគេជួយនិង ជួយនិងសុទ្ធតែពួកឆ្គួត ពួកឡប់ ជួយបងខ្ញុង បងប្អូនខ្ញុំជួយគាត់ គឺជាចិត្តបុណ្យរបស់ខ្ញុំ។ មួយខែគាត់សងគេដល់ទៅ០៤ម៉ឺនដុល្លា ហើយគាត់ចេញមុខមកឡាយនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាគាត់ជាប់គុក ដោយត្រូវម្ចាស់បំណុលប្ដឹងគាត់ដាក់ពន្ធនាគារ ដូច្នេះគាត់សុំចិត្តបងប្អូន១ដុល្លាដើម្បីបរិច្ចាគទៅអោយ កូនគាត់ពីរនាក់ដែលគ្នាអត់ដឹងអី ដើម្បីអោយគ្នាមានឱកាសបានរៀនសូត្រ បែរជាប..ង្កើតទៅប្រធានបទជេរប្រមាថគាត់ស..ព្វគ្រប់បែបយ៉ាង។ដូច្នេះចង់ជ្រាបអោយកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post