ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នាពេលកន្លងទៅនេះ លោកស្រី ម៉េ​ង សុភា​រី សហ​មេធាវី​ការពារ​ក្តី​ឱ្យ​អ្នកនយោបាយ​ខ្មែរ លោក​កឹ​ម សុខាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់នាងឈ្មោះ Meng Sopheary ដោយការបង្ហោះសារនេះក្រោយពេលមានរឿងរ៉ាវការប្រាក់ជាន់កទៅលើអ្នកនាងខ្ញុង ដោយលោកស្រី ម៉េ​ង សុភា​រីមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនាងខ្ញុងនោះទេ តែយើងអាចយល់បានថាលោកស្រីសរសេរសារបង្ហោះខាងលើចង់សំដៅទៅលើអ្វី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះលោកស្រី ម៉េ​ង សុភា​រីបានរៀបរាប់ថាបំណុល និងការប្រាក់ តាមប្រវត្តិសាស្រ្ត រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ឧបសគ្គនៃការអោយខ្ចីប្រាក់ដោយយកការប្រាក់ខ្ពស់ កើតឡើងមិនចេះដាច់ ។ហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសជាច្រើន បានប..ង្កើតបញ្ញត្តិធ្វើការកម្រិតនូវការអោយខ្ចីប្រាក់ដោយយកការប្រាក់ខ្ពស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយប្រទេសយើងក៏មានក្រមរដ្ឋប្បវេណីបញ្ញត្តិដូចគ្នាដែរ ។ អត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបានកម្រិតគឺ១៨%ក្នុង១ឆ្នាំ ។ ១. តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលម្ចាស់បំណុល និងកូនបំណុល ចុះកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់លើស..ពីច្បា..ប់កំណត់?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-ប្រសិនបើភាគីបានព្រមព្រៀងអត្រាការប្រាក់ប្រាក់លើស..ពីអត្រាការប្រាក់ដែលមានកម្រិតក្នុងច្បា..ប់ ចំនួនដែលលើសនោះ ត្រូវទុកជាមោឃៈ ដូច្នេះកូនបំណុល មានក..រ..ណីកិច្ចសងតែចំពោះការប្រាក់តាមច្បា..ប់តែប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-ក្នុងក..រ..ណីដែលកូនបំណុល បានសងការប្រាក់ដែលលើស..ពីការប្រាក់តាមច្បា..ប់ ចាត់ទុកថាចំនួនដែលលើសនោះ ជាការកាត់បំណុលទៅលើប្រាក់ដើម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-ក្នុងក..រ..ណីកាត់បំណុលទៅលើប្រាក់ដើម ចំពោះចំនួនដែលលើសហើយនៅសល់ទៀត ម្ចាស់បំណុលត្រូវសងទៅអោយកូនបំណុល ដោយភ្ជាប់ជាមួយប្រាក់សំណង នៃការខូចខាត ដែលគណនាតាមអត្រាការប្រាក់កំណត់ដោយច្បា..ប់ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានប..ង្កើតអោយមានការសេសសល់នៃការសងរហូតដល់ថ្ងៃ ដែលបានសងនោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនបំណុលអាចប្តឹងទៅតុ..លា..ការសុំសងការប្រាក់ទៅតាមតាមច្បា..ប់ និងមានសិទ្ធិសុំអោយគណនាការប្រាក់ដែលបង់លើសចូលជាប្រាក់ដើមបាន ។ (មាត្រា៥៨៥ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងប្រកាសលេខ១២៨ កយប្រក/១១ របស់ទីស្តីការក្រសួងយុ..ត្តិ..ធ..ម៌) ។ ២. សិទ្ធិរបស់កូនបំណុលក្នុងការលុបចោលកិច្ចសន្យា កូនបំណុលអាចប្តឹងសុំអោយលុបចោលកិច្ចសន្យាបាន ប្រសិនបើមានភស្តុតាងបង្ហាញថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-កិច្ចសន្យាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអំពើឆ្លៀតឳកាស ដោយមានគោលបំណងកេងយកចំណេញហួសហេតុ ក្នុងពេលដែលកូនបំណុលកំពុងជួបប្រទះការលំបាកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឬភាពឆោតល្ងង់ ឬខ្វះការពិសោធន៍ ។ -កិច្ចសន្យាដែលធ្វើឡើងដោយការភ័ន្តច្រឡំ ឬដោយការឆបោក ឬដោយការគម្រាមកំហែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-កិច្ចសន្យាដែលធ្វើឡើងដោយការរំ..លោ..ភទៅលើស្ថានភាព នៅពេលធ្វើកិច្ចសន្យាភាគីម្ខាងបានប្រើឋានៈខ្លួ..នដែលមានអទិភាពជាងកូនបំណុលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ឬផ្នែកសង្គម ឬបានប្រើស្ថានភាពផ្សេងទៀតដែលកូនបំណុលមិនអាចប្រឆាំងតបតបាន ។ (មាត្រា៣៤៥ ដល់៣៥៣ នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី)។ ទោះប្បីយ៉ាងណា ការប..ង្កើតបំណុលត្រូវប..ង្កើតដោយការពិចារណា ដោយបញ្ញា ដោយមានផែនការច្បាស់លាល់ ដោយការយកបំណុលទៅប្រើដោយស្របច្បា..ប់ ដោយមានមូលដ្ឋានសំណង ជៀសវាងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដ៏ជ្រៅពិបាកដកខ្លួ..ន ឬដកខ្លួ..នមិនរួច ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post