ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នេះ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាបានស៊ែរវីដេអូកា..ម៉ារ៉ាសុ..វ..ត្ថិ..ភាពដែលឌួង ឆាយធ្លាប់ប្រើហិ..ង្សាមកលើរូបនាងនិងរៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំត្រូវការយុយ្តិធម៌សំរាប់ខ្ញុំនិងកូនភាពឈឺចាប់ គ្រាន់តែទៅបួសហេីយនិយាយដឹងខុសចប់មែនដេីរវៃគេហេីយបួសសូមទោ..សចប់គេនឹងយកគំរូតាមខុសបួសដឹងខុសចប់ ឯណាយុ..ត្តិ..ធ..ម៌សំរាប់នារីនិងក្មេងត្រូវរងអំពេីរហឹ..ង្សារឃោ..ឃៅនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងវីដេអូនិងភុស្តតាងមិនគ្រប់គ្រាន់រឺយាំងម៉េចបានតាំងពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមករយះពេល 7 ខែជាងគ្មានឃេីញចំណាត់ការណាមួយ សំរាប់រកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ខ្ញុំនិងកូនរស់នៅក្នុងការភ័យខ្លាច អ្នកខ្លះមិនបានជួបត្រូវគ្រួសារខ្លួ..នត្រូវអំពេីរឃោ..ឃៅនេះនិយាយស្រួលណាស់ដឹងខុសចប់ បេីដឹងខុសដូចការនិយាយមែនមិនមែនបួសហេីយអោយជួបកូនធម្មតាហេីយនៅតែចង់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រេីអំពេីរហឹ..ង្សារលេីខ្ញុំនិងកូនទៀតអ្នកណាហៀនអោយជួបទៀត ខ្ញុំត្រូវការការពាខ្លួ..នខ្ញុំនិងកូនបេីជួបកូនធម្មតាកែចរិកមែនជួបម៉េចកបាន អ្នកធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំបានយល់ បេីខ្ញុំមានចិត្តមិនអោយកូនជួបប៉ាគេមែនមិនមែនពេលបួសហេីយជួបកូនរហូតផុសរូបមួយកូនសោះមកពីមានអំេពីហឹ..ង្សារលេីកទី2 មិនខ្លាចច្បា..ប់និងហៅស្រលាញ់កូនគ្មានឪពុកណាធ្វេីចឹងទេ ចង់ឈ្នះខ្ញុំនិយាយទៅបំបែ..កកូនពីខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនអាចអោយកូនខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយឪពុកប្រភេទហឹ..ង្សារោគចិត្តមុខកូនហេីយវៃត្រូវកូន ទៀតខ្ញុំហៀននិយាយនិងរកផ្លូវច្បា..ប់ការពារកូនខ្ញុំមិនអោយរស់នៅក្នុងភាពឃោ..ឃៅហឹ..ង្សារោគចិត្តជាដាច់ខាត  ស្រលាញ់កូនណាស់ នឹកកូនណាស់ តែសង្កត់កិនកូនងា..ប់ក៏មិនខ្វល់ដែរ ឪដែលស្រលាញ់កូន កុំថាឡើយវ៉ៃម៉ែមុខកូន តែស្រែកដាក់ប្រពន្ធមុខកូនក៏គេមិនធ្វើដែរ មនុស្សអីច..ង..កម្មពារនឹងប្រពន្ធកូនខ្លួ..នម្លឹងៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ហាកេីតឡេីងមកលេីរូបនាងខ្ញុំម្តងហេីយម្តងទៀតនៅម៉ោង10:30យប់ថ្ងែ 29.08.2021នាងខ្ញុំត្រូវការទាមទាររកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌អោយកូននិងរូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំសូមអោយផ្លូវច្បា..ប់ជួយរកយុត្តិធម៍អោយពួកខ្ញុំផងព្រោះនាងខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការរស់នៅភ័យខ្លាចនិងតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ជាពិសេសកូននាងខ្ញុំអាចនិងមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ដោយសារតែទង្វេីអាក្រក់ស្រែកគំរាមនិងហឹ..ង្សាដ៏សា..ហា..វរបស់ឪពុកបែបនេះដដែលៗកេីតមកលេីនាងខ្ញុំនិងកូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគាត់ជាលេីកទី2នេះហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែ បង ប្អូន ពូមីងទាំងអស់នឹងយល់ពីទឹកចិត្តស្ត្រី ដែលជាម្តាយដូចជារូបនាងខ្ញុំម្នាក់នេះ ដោយអនុគ្រោះនិង យុ..ត្តិ..ធ..ម៌ ហើយបន្ទាប់ពីនេះនាងខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំទៅលើប្រព័ន្ធច្បា..ប់តុលាកានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំនិងផ្តល់ភាពយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ដល់ម្តាយកូនរបស់នាងខ្ញុំមិនអោយមនុស្សប្រុសម្នាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងមកប្រេីហឹ..ង្សាមិនស្រែកគំរាមតាមចិត្តមិនខ្លាចច្បា..ប់និងអាងអំណាចខ្លួ..នឯង និងផ្អាកគាត់មកជួបកូននិងនាងខ្ញុំធ្វេីទង្វេីដ៏ឃោ..ឃៅនេះទៀត និងតាមកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងលែងលះតាមប្រព័ន្ធផ្លូវច្បា..ប់ដែលនាងខ្ញុំមានសិទ្ធអំណាចជាមេបាបីបាច់ថែរក្សារកូនៗទាំង៣ប្រកបដោយសុវត្តិភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post