ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២១នាពេលកន្លងទៅនេះ ជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវម៉ី បានឡាយវីដេអូទាំងយំសស្រាក់រៀបរាប់នៅរឿងកូនចៅរបស់ខ្លួ នដែលលោកស្រីឃ្លាន បែរជាកូនចៅមិនអាចរកអ្វីដែលជំទាវឧកញ៉ាឃ្លាន មកអោយលោកជំទាវឧកញ៉ាហូបបាន ទើបជំទាវឧកញ៉ាអន់ចិត្តហើយឡាយទាំងហូរទឹកភ្នែកថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំប្រាប់ទៀតខ្ញុំឃ្លានណាស់ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំឃ្លាន ហើយបើខ្ញុំអត់ឃ្លានសួរ ខ្ញុំនោះសួរម្លេះ ខ្ញុំវាអត់យល់សោះ ខ្ញុំអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ដូចគេទេ និយាយស៊ីនៗម៉ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំមាត់ស្អីបើឃ្លានប្រាប់តាំងពីម៉ោង០៥ជាង ហើយបើរបស់ណាដែលខ្ញុំមិនចង់នោះ និយាយពីថាមួយៗប្រញ៉ុកលើតុពេញនិងទាំងអស់ ហើយអាសូរតែឃ្លាននិងពិបាកធ្វើ០៥ម៉ោងអីទៅអត់ថាទេ អាទិញពីគេមកសោះនិង ទៅទិញគេហើយគេហាន់ស្រាប់ទៀត គ្រាន់តែយកមកដាក់ចានសោះក៏ពិបាកអីពិបាកយ៉ាងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រាន់តែផ្ទះនៅរាល់ថ្ងៃនេះ០៨នាក់ដែលនៅបំរើ  ហើយ០៨នាក់នេះគ្រាន់តែយកត្រីអោយមេមួយ យកមិនបាន ទៅទិញត្រីមិនបាន យ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃនិងកម្មង់ទាល់តែគេយកមកដល់ផ្ទះម៉ងហី បើពួកវាទៅរកស៊ីវាអត់ខ្លា ចកូវី ដទេ ពេលខ្លះស្រួលៗពេកពិបាកដែរ ឥលូវជាមួយអ្នកណាក៏ខ្ញុំលែងស្រួលដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលស្រួលពេកដឹងចិត្តមនុស្សវាខូចអស់ មិនថាកូនចៅមិនថាអ្នកណាទេ ឥលូវលែងខ្វល់លែងស្រួល ជាមួយខ្ញុំហត់ណាស់ ខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំហត់ណាស់ និយាយទៅរាល់ថ្ងៃបើដេកស៊ីជាមួយកូនមិនហត់ទេ។ដូច្នេះចង់ដឹងរឿងកាន់តែលំអិតជាងនេះថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post