ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាបានចេញសារបកស្រាយច្បាស់ៗជុំវិញរឿងគេយល់ច្រលំថានាងចង់បានផ្ទះប្ដីរបស់នាង ដោយនាងបានរៀបរាប់ថា រឿងផ្ទះទុកអោយកូននាងខ្ញុំទាំងបីសូមឈប់យល់ច្រលំ ផ្ទះញេីសឈា..មខ្ញុំពីរនាក់អតីតស្វាមីជាអ្នកធ្វេី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយក៏គាត់បានសារភាពហេីយម៉េចបានបន្តថាខ្ញុំចង់បានទ្រព្យគេ សូមមេត្តាយល់បេីទ្រព្យម៉ែគាត់អោយខ្ញុំនិងអតីតស្វាមីផ្ទះមួយល្វែង600000$អោយខ្ញុំមុនលេងលះ ក៏ខ្ញុំមិនថោកយកផង ពេលគាត់លក់ផ្ទះនិងអោយគេក៏បានអោយនាងខ្ញុំផ្ដិតមេដៃអោយប្រហែល2ខែមុនខ្ញុំមិនថោកមួយទ្រព្យអ្នកទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះគ្រួសារនេះកំពូលចំលែកម៉ងគ្មានអ្នកណាអោយកូនរឺអោយគេហេីយមកយកវិញទេមិនដែល ចឹងស្រីៗពេលលេងលះត្រូវប្រគល់របស់អោយខាងប្រុស រឺម្តាយ គាត់វិញចឹងមិនបាច់អោយនាំថោក ក៏មិនចង់បានដែលគ្រួសារចំលែក អោយហេីយយកវិញ សំខាន់ចង់យកទាំងញេីសឈា..មខ្ញុំខំសង់ផ្ទះគេទុកអោយកូនទាំងបីទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអត់យល់យាយទៅចំលែកគ្រាន់តែពួកគាត់ពូរកែនិយាយមិនពិតនិងទង្វេីសូន្យខុស..ពីការនិយាយថាកូនមិនដែលវៃខ្ញុំទេខ្ញុំល្បិច ចង់បានទ្រព្យគាត់ ចាសសូមមេីលកូនប្រុសមីងចរិកម៉េចមិនត្រឹមវៃខ្ញុំ13ឆ្នាំមុខកូនខ្ញុំចង់100ដង ហេីយវៃម្តាយនាងខ្ញុំ និង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្រុសខ្ញុំ ទៀត មិនដែលចេះជួយមេីលកូន គិតតែដេីរលេងផឹកសុីវៃគេឯង និង មានស្រី ហឹ..ង្សាមុខកូន រហូតកូនប្រុសនាងខ្ញុំឌូបអាយុបាន1ឆ្នាំកន្លះ ខ្ញុំទ្រាំលែងបានក៏លេងលះគ្នាគ្មានបានទ្រព្យអីសោះ កូនក៏ចិញ្ចឹមខ្លួ..នឯង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការហេីយគ្មានផ្ទះនៅខ្លួ..នឯងផ្ទាល់ពីនាក់ប្ដីប្រពន្ធផង មកនៅផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំ ផ្ទះមានបីកន្លែងជិត10ឆ្នាំបេីដូចគេគិតខ្ញុំស្រលាញ់គាត់ទ្រាំអោយគាត់វៃ13ឆ្នាំ ព្រោះអតីតស្វាមីអ្នកមាន ការហេីយរកផ្ទះល្វែងមួយនៅគ្មាន ចឹងសូមយល់ផង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាសចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមមុនជេររឺថាអោយខ្ញុំសូមអានហេីយពិចារណាតាមការគិតថាម៉េច 13.11.2021ឪពុក យាយ និងពូ ដែលតែងតែនិយាយថានឹកកូនៗ ចៅៗនឹងក្មួយណាស់ ប៉ុន្តែទង្វេីរពេលមកជួបបែរជាមកនិយាយតែរឿងចង់បានស្រា តុ ផ្ទះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះទៅវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះឬការស្រឡាញ់និងនឹកកូនៗចៅៗ ឬក៏ស្រឡាញ់ទ្រព្យជាងកូនចៅ? និយាយទៅពួកគាត់ចង់បានទ្រព្យ និងកូនខ្ញុំទាំងបី ទៀតអោយខ្ញុំចេញខ្លួ..នទទេរ មីងក៏មានកូនស្រីដែលបេីមីងនិងកូនមីងជួបរឿងដូចខ្ញុំដូចមីងកំពុងធ្វេីដាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ម៉េច ចង់បំបែ..កកូនខ្ញុំពីខ្ញុំទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថាអតីតស្វាមីខ្ញុំប្រុសធ្វេីថោកចឹងដាក់ខ្ញុំ ព្រោះមិនយល់អារម្មណ៍ស្រីៗដូចគ្នា ចុះមីងវិញ ម៉េចបានធ្វេីបាបខ្ញុំបន់អោយខ្ញុំស្លា..ប់ទៀត ចុះកូនខ្ញុំបានណាមេីល ហួសហេតុខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំទោះគ្រួសារខ្ញុំ មិនមានលុយរយលាននិងមានអំណាចខ្សែរដូចគ្រួសារអ្នក តែខ្ញុំជឿលេីការពិតបេីមិនខុសធ្វេីអ្វីល្អមិនធ្វេីខុសច្បា..ប់ នាងខ្ញុំជឿជាក់លេីច្បា..ប់ស្រុកខ្មែរមាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post