ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះសង្សារក្រោយរបស់នាងចឺមដែលជាស្រ្ដីមេម៉ាយកូនមួយបានទម្លាយរូបថតរបស់នាងជាមួយនិងម្ដាយនាងហើយប្រាប់យ៉ាងដូច្នេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្ដាយខ្ញុំធ្លាប់និយាយថា " កូនអើយ! ផ្ទះយើងតូចណាស់ បើគេសុំមកលេង កុំឲ្យគេមកអី ខ្មាសគេកូន...!" ខ្ញុំបានតបទៅម្ដាយខ្ញុំវិញ "បើយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេមកលេងផ្ទះយើងទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺផ្ទះយើងកាន់តែចង្អៀត ព្រោះថាចិត្តរបស់យើងចង្អៀតស្រេចបាត់ទៅហើយម៉ែ!" ខ្ញុំបានបន្តថា "បើគេឈប់រាប់អានកូនដោយសារតែគេឃើញផ្ទះយើងតូចទាប អ៊ីចឹងល្អហើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំបាច់ខាតពេលទៅរាប់មនុស្សដែលឲ្យតម្លៃផ្ទះ និងទ្រព្យច្រើនជាងចិត្ត យើងអាចមានពេលវេលាយកទៅគិត និងធ្វើរឿងផ្សេងទៀតបានច្រើនផងម៉ែ! 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំអត់អាចជ្រើសរើសកន្លែងចាប់កំណើតបានទេ ប៉ុន្តែជី..វិ..តខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបែបផែននៃការរស់នៅ វិធីនៃការគិត និងការរៀបចំដំណើរជី..វិ..តខ្លួ..នឯងបាន , ដូចពាក្យជំនួសលោកនិយាយថា "ផ្ទះតូចចុះ កុំអោយតែចង្អៀតចិត្ត" (រូបចាស់ទេ បងប្អូនទាំងអស់គ្នា រូបតាំង5ឆ្នាំមុន)ម្ដាយខ្ញុំធ្លាប់និយាយថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

" កូនអើយ! ផ្ទះយើងតូចណាស់ បើគេសុំមកលេង កុំឲ្យគេមកអី ខ្មាសគេកូន...!" ខ្ញុំបានតបទៅម្ដាយខ្ញុំវិញ "បើយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេមកលេងផ្ទះយើងទេ គឺផ្ទះយើងកាន់តែចង្អៀត ព្រោះថាចិត្តរបស់យើងចង្អៀតស្រេចបាត់ទៅហើយម៉ែ!"

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំបានបន្តថា "បើគេឈប់រាប់អានកូនដោយសារតែគេឃើញផ្ទះយើងតូចទាប អ៊ីចឹងល្អហើយ កុំបាច់ខាតពេលទៅរាប់មនុស្សដែលឲ្យតម្លៃផ្ទះ និងទ្រព្យច្រើនជាងចិត្ត យើងអាចមានពេលវេលាយកទៅគិត និងធ្វើរឿងផ្សេងទៀតបានច្រើនផងម៉ែ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំអត់អាចជ្រើសរើសកន្លែងចាប់កំណើតបានទេ ប៉ុន្តែជី..វិ..តខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបែបផែននៃការរស់នៅ វិធីនៃការគិត និងការរៀបចំដំណើរជី..វិ..តខ្លួ..នឯងបាន , ដូចពាក្យជំនួសលោកនិយាយថា "ផ្ទះតូចចុះ កុំអោយតែចង្អៀតចិត្ត" (រូបចាស់ទេ បងប្អូនទាំងអស់គ្នា រូបតាំង5ឆ្នាំមុន)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post