ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅរសៀលថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាបានប្រតិកម្មទៅលើលោកពូម្នាក់ដែលបានប្រើពាក្យសម្ដីហួស..ព្រំដែននិងមិនសមរម្យមកលើរូបនាង ដោយអ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាសូមទាមទាររកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌តាមផ្លូវច្បា..ប់ចំពោះលោកពូម្នាក់នេះដោយនាងរៀបរាប់ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំសុំសួរលោកពូថាលោកពូជាប៉ូ..លី..ស ជាអ្នកសារពត៌មានឬជាតុ..លា..ការ ? ហេីយលោកពូមានប្អូនស្រី មានប្រពន្ធ ឬមានម្ដាយឬអត់ទេីបលោកពូប្រេីពាក្យបែបនឹងមកលេីរូបនាងខ្ញុំ ទាំងដែលនាងខ្ញុំមិនស្គាល់លោកពូទាល់តែសោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុអីបានជាលោកពូប្រេីពាក្យសំដីជេរនឹងដៀលកិត្តិយសមកលេីរូបនាងខ្ញុំបែបនេះ បេីសិនជាលោកពូឆ្លេីយសំនួរដែលនាងខ្ញុំសួរលោកពូ ប៉ុន្តែបេីសិនចំលេីយនាងខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេអ្វីដែលលោកពូប្រេីធ្វេីនិង ទង្វេីនឹងពាក្យសំដីចោ..ទប្រកាន់មកលេីនាងខ្ញុំបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំសុំអោយច្បា..ប់ជួយដោះស្រាយដែលលោកពូបានប្រេីពាក្យសំដីបែបនេះមកលេីនាងខ្ញុំ ព្រោះប៉ាម៉ាក់បងប្អូននឹងក្រុមគ្រួសារមិនដែលមានអ្នកណាប្រេីពាក្យបែបនេះមកលេីរូបនាងខ្ញុំទេ ហេីយនាងខ្ញុំនឹងលោកពូមិនដែលស្គាល់គ្នាហេីយក៏មិនដែលមានទំនាស់អ្វីជាមួយគ្នាដែរ នាងខ្ញុំមិនដឹងថាលោកពូមានគោលបំណងអ្វីមកលេីរូបនាងខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេីយមិនដឹងថាបានផលប្រយោជន៍អ្វីដែលបានលោកពូទំនេរអត់ការងារធ្វេីមកអង្គុយនិយាយរឿងនាងខ្ញុំ និយាយទាំងដែលលោកពូគ្មានភាពជាបុរសអីបន្តិច ដូច្នេះនាងខ្ញុំទទួលយកមិនបាននោះទេ លោកពូមិនមែនជាខ្ញុំហេីយមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរ ខ្ញុំសូមទាមទាររកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌តាមផ្លូវច្បា..ប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះនាងខ្ញុំមិនអាចបន្តរអោយមនុស្សម្នាក់ៗដែលមិនដឹងរឿងច្បាស់មកជេរដៀលជាន់ពន្លិចមកលេីរូបនាងខ្ញុំដែរហេីយលោកពូជាមនុស្សប្រុសទៀត ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមានអ្វីនៅពីក្រោយហេីយទេីបលោកហ៊ាននិយាយបែបនេះ នាងខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសនឹងតម្លៃរបស់នាងខ្ញុំដែរ នាងខ្ញុំជឿលេីច្បា..ប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុំអោយច្បា..ប់ជួយរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ នាងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ថា: ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ប្រសិនជាមានជនណាម្នាក់ ឬសារពត៌មានណាដែលចុះផ្សាយឬលាបពណ៌នឹងនិយាយបំភ្លេីស..ពីនាងខ្ញុំទៀត នាងខ្ញុំសុំធ្វេីការតាមផ្លូវច្បា..ប់ហេីយ ព្រោះនាងខ្ញុំគ្មានពេលវេលាមកអង្គុយបកស្រាយពីរឿងលាបពណ៌ដដែរៗនេះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំអត់ទំនេរ ព្រោះនាងខ្ញុំត្រូវធ្វេីការរកលុយដេីម្បីចិញ្ចឹមមេីលថែកូនៗ នឹងមេីលថែក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ នាងខ្ញុំមិនបានអាងអីត្រូវការប្ដឹងនោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនអាចទុកបន្តរអោយនាងខ្ញុំរងនៅការបង្ខូចឈ្មោះបែបនេះតទៀតទេព្រោះនាងខ្ញុំគ្មានពេលវេលាទំនេរទៅចំណាយថវិកាទៅលេីសារពត៌មានដេីម្បីចុះផ្សាយ ឬគ្មានពេលនិយាយបកស្រាយនាំតែខូចកិត្តិយសនាងខ្ញុំនោះទេ ព្រោះនាងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួ..នរបស់នាងខ្ញុំដែរ បេីនរណានិយាយដែលមិនមែនជាការពិតនាងខ្ញុំក៏ត្រូវការពារកិត្តិយស ព្រោះនាងខ្ញុំក៏ជាម្ដាយរបស់កូនៗទាំងបីនាក់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post