ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពីបានស្ដាប់វីដេអូរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានវែកញ៉ែករឿងគ្រួសារបស់នាងរួចមក អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាក៏បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេបុករបស់នាងដោយប្រតិកម្មទៅលើបុរសម្នាក់នោះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំសុំសួរលោកពូថាលោកពូជាប៉ូ..លី..ស ជាអ្នកសារពត៌មានឬជាតុ..លា..ការ ? ហេីយលោកពូមានប្អូនស្រី មានប្រពន្ធ ឬមានម្ដាយឬអត់ទេីបលោកពូប្រេីពាក្យបែបនឹងមកលេីរូបនាងខ្ញុំ ទាំងដែលនាងខ្ញុំមិនស្គាល់លោកពូទាល់តែសោះ ហេតុអីបានជាលោកពូប្រេីពាក្យសំដីជេរនឹងដៀលកិត្តិយសមកលេីរូបនាងខ្ញុំបែបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេីសិនជាលោកពូឆ្លេីយសំនួរដែលនាងខ្ញុំសួរលោកពូ ប៉ុន្តែបេីសិនចំលេីយនាងខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេអ្វីដែលលោកពូប្រេីធ្វេីនិង ទង្វេីនឹងពាក្យសំដីចោ..ទប្រកាន់មកលេីនាងខ្ញុំបែបនេះ នាងខ្ញុំសុំអោយច្បា..ប់ជួយដោះស្រាយដែលលោកពូបានប្រេីពាក្យសំដីបែបនេះមកលេីនាងខ្ញុំ ព្រោះប៉ាម៉ាក់បងប្អូននឹងក្រុមគ្រួសារមិនដែលមានអ្នកណាប្រេីពាក្យបែបនេះមកលេីរូបនាងខ្ញុំទេ ហេីយនាងខ្ញុំនឹងលោកពូមិនដែលស្គាល់គ្នាហេីយក៏មិនដែលមានទំនាស់អ្វីជាមួយគ្នាដែរ នាងខ្ញុំមិនដឹងថាលោកពូមានគោលបំណងអ្វីមកលេីរូបនាងខ្ញុំ ហេីយមិនដឹងថាបានផលប្រយោជន៍អ្វីដែលបានលោកពូទំនេរអត់ការងារធ្វេីមកអង្គុយនិយាយរឿងនាងខ្ញុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយទាំងដែលលោកពូគ្មានភាពជាបុរសអីបន្តិច ដូច្នេះនាងខ្ញុំទទួលយកមិនបាននោះទេ លោកពូមិនមែនជាខ្ញុំហេីយមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែរ ខ្ញុំសូមទាមទាររកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌តាមផ្លូវច្បា..ប់ ព្រោះនាងខ្ញុំមិនអាចបន្តរអោយមនុស្សម្នាក់ៗដែលមិនដឹងរឿងច្បាស់មកជេរដៀលជាន់ពន្លិចមកលេីរូបនាងខ្ញុំដែរហេីយលោកពូជាមនុស្សប្រុសទៀត ខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមានអ្វីនៅពីក្រោយហេីយទេីបលោកហ៊ាននិយាយបែបនេះ នាងខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសនឹងតម្លៃរបស់នាងខ្ញុំដែរ នាងខ្ញុំជឿលេីច្បា..ប់ សុំអោយច្បា..ប់ជួយរកយុ..ត្តិ..ធ..ម៌ នាងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ថា: ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ប្រសិនជាមានជនណាម្នាក់ ឬសារពត៌មានណាដែលចុះផ្សាយឬលាបពណ៌នឹងនិយាយបំភ្លេីស..ពីនាងខ្ញុំទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងខ្ញុំសុំធ្វេីការតាមផ្លូវច្បា..ប់ហេីយ ព្រោះនាងខ្ញុំគ្មានពេលវេលាមកអង្គុយបកស្រាយពីរឿងលាបពណ៌ដដែរៗនេះទេ នាងខ្ញុំអត់ទំនេរ ព្រោះនាងខ្ញុំត្រូវធ្វេីការរកលុយដេីម្បីចិញ្ចឹមមេីលថែកូនៗ នឹងមេីលថែក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ នាងខ្ញុំមិនបានអាងអីត្រូវការប្ដឹងនោះទេ ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមិនអាចទុកបន្តរអោយនាងខ្ញុំរងនៅការបង្ខូចឈ្មោះបែបនេះតទៀតទេព្រោះនាងខ្ញុំគ្មានពេលវេលាទំនេរទៅចំណាយថវិកាទៅលេីសារពត៌មានដេីម្បីចុះផ្សាយ ឬគ្មានពេលនិយាយបកស្រាយនាំតែខូចកិត្តិយសនាងខ្ញុំនោះទេ ព្រោះនាងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួ..នរបស់នាងខ្ញុំដែរ បេីនរណានិយាយដែលមិនមែនជាការពិតនាងខ្ញុំក៏ត្រូវការពារកិត្តិយស ព្រោះនាងខ្ញុំក៏ជាម្ដាយរបស់កូនៗទាំងបីនាក់ដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកក្រោយពេលបានឃើញដេត ម៉ាលីណាបង្ហោះសារខាងលើរួចមក ស្រាប់តែលោកឌួង ឆាយបានលូកមាត់តបតទៅកាន់ អ្នកនាង ដេត ម៉ាលីណាវិញថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនាងគ្រាន់បើកុំប្តឹងគេ មកស្បថ និងមើលភស្តុតាងជាមួយខ្ញុំរួចហើយចុះចេញពីផ្ទះខ្ញុំទៅនៅផ្ទះរបស់ម្តាយនាងវិញទៅបើនាងគ្រាន់បើដូចនាងនិយាយ។ ត្រឹមស្បថមិនហ៊ានស្បថផង ខ្លាំងដើរប្តឹងគេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងមិនខ្លាចបាបកម្មមែន កម្មពៀរមានពិត ទាន់ហន់ណាស់នាង ស្រវឹងបើកឡានបុកទ្រូងផ្លូវថ្ងៃមុនម្តងហើយមិនរៀងចាល ព្រះ និងទេវតាផ្តល់ឱកាសអោយនាងកែប្រែខ្លួ..នសារជាថ្មី។ ប៉ុន្តែនាងមិនភ្ញាក់រលឹកដឹងកំហុសកែប្រែខ្លួ..នសារជាថ្មីលះបង់សុរាមេរ័យដើម្បីផ្តល់ភាពកក់ក្តៅអោយកូនៗ និងចែកពេលវេលាអោយខ្ញុំជាមួយកូនៗស្មើភាពគ្នា។ បើខ្ញុំជានាងខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ អាណិតតែកូនៗខ្ញុំ ឌួង ឆាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post