ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅវេលាយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១អ្នកនាង មាស សុជាតាបានឡាយវីដេអូបកស្រាយរឿងមួយចំនួនដែលអតីតស្វាមីរបស់នាងលោក សុវណ្ណ រិទ្ធីបានចោ..ទនាងថាមិនអោយគាត់ជួបកូនរបស់គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះអ្នកនាង មាស សុជាតាបានរៀបរាប់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយពីអតីតប្ដីខ្ញុំចាស់ ខ្ញុំចង់និយាយចេះ គាត់តែងតែនិយាយថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំអត់ដែលអោយគាត់មកជួបកូន មកមើលកូន ឥលូវខ្ញុំបកស្រាយនៅពាក្យនិង ខ្ញុំសួរថាចេះ បើសិនខ្ញុំអត់អោយជួបកូន អត់អោយមើលកូន សួរថាគាត់មានរូបថតផុសជាមួយកូនឫអត់?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អានិងមួយ ហើយទីពីរ គាត់ថាអោយតែមកគ្រួសារខ្ញុំជេររហូត និយាយទៅគាត់និយាយអត់ដែលមានភស្តុតាងទេ គាត់និយាយចោលរហូតអានិងពីរ។ ហេតុអីបានឈ្លោះគ្នាម្ដងៗ លែងគ្នាក៏វារួចរាល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែនៅរឿងកូននិងរឿងទ្រព្យតិចតួច។ សួរថានៅតែនិយាយរឿងគ្រួសារខ្ញុំដដែលៗ ខ្ញុំឈ្លោះគ្នាជាមួយយើងខ្ញុំអត់មានបានពាក់ពន្ធ័និងគ្រួសារយើងទេ ចឹងយើងឈ្លោះគ្នាជាមួយខ្ញុំហេតុអីយើងយកគ្រួសារខ្ញុំទៅនិយាយរហូត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើគ្រួសារខ្ញុំអាក្រក់ដូចអ្វីដែលយើងនិយាយនេះ សួរថាយើងយកខ្ញុំបាន០៧ឆ្នាំមានកូនពីរចឹងមែន? ទាំងដែលពីមុនយើងមានអីគេ ខ្ញុំចង់សួរយើងចឹង ហើយពេលមកជួបកូនម្ដងៗ ក្រែងម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកអោយជួបតើសហី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពរកូននិងអោយយើងជួប បើតាមខ្ញុំខ្ញុំអត់អោយជួបទេ ដោយសារអីគឺនៅក្នុងពេលដែលកំពុងប្ដឹងផ្ដល់គ្នា គឺខ្ញុំអត់ត្រូវអោយជួបទេព្រោះជួបទៅវីវរលួចកូនខ្ញុំទៅបាត់ទៅព្រោះរឿងក្តីមិនទាន់ចប់ផង។ ហើយសំខាន់មួយវិញទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នា គាត់អ្នកប្ដឹងខ្ញុំមុនហេតុអីបានខ្ញុំអាក្រក់រហូត ហេតុអីពេលដែលខ្ញុំប្ដឹងតបទៅវិញគាត់ថាខ្ញុំនិងម៉េចបានធ្វើចឹងធ្វើអី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុះពីដំបូងដែលគាត់ប្ដឹងខ្ញុំនោះគាត់មានយល់ខ្ញុំជាម្ដាយកូនក្មេងឫអត់និង គាត់ប្ដឹងខ្ញុំចង់បានអី​ ក្រុមហ៊ុននិងរបស់ទាំងអស់គឺនៅគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានអីសូម្បីតែមួយរយ។ ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺមានតែកូនស្រីពីរនាក់និងទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយឈប់ពាក់ពន្ធ័ផុសរូបម្ដាយខ្ញុំទៀតប្រយ័ត្នខ្ញុំប្ដឹងអ្នកឯង ខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេ ព្រោះអ្នកឯងផុសរូបម្ដាយឪពុកខ្ញុំ ជាសារធារណៈទាំងដែលវីដេអូគ្រាន់តែបីចៅសោះខុសដែរឫ? ប៉ះពាល់ម៉ែឪខ្ញុំម៉េចខ្លះខ្ញុំអត់ដែលនិយាយទេខ្ញុំទប់យូរហើយដូច្នេះដើម្បីកាន់តែលំអិតថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post