ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នាពេលកន្លងទៅនេះមានគណនីហ្វេបុកមួយឈ្មោះ Jin Jin បានបង្ហោះសារទាំងក្តីឈឺចាប់ជាទីបំផុតក្រោយពេលបងស្រីជាទីស្រលាញ់របស់នាងបានស្លា..ប់ទាំងវ័យក្មេង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះនារីជាប្អូនឈ្មោះ Jin Jinបានរៀបរាប់និងបន្តសារជាបន្តបន្ទាប់ថា យកជី..វិ..តមនុស្សទៅ លេងសើចរឺដើម្បីលុយ អ្នកឯងនិងមានកម្មពារ ទៅលើគ្រួសារអ្នកឯងវិញបានអ្នកឯងយល់ពីអារម្មណ៌វាឈឺណាស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាអាសូណាស់ដែលអ្នកឯង ធ្វើអោយម៉ាក់កូនគេបែ..កគ្នាគ្មានថ្ងៃជួប កូនមិនបានឃើញមុខម៉ាក់ ម៉ាក់មិនបាននៅមើលថែកូន អ្នកឯងសង 10ជាតិទៀតមិនអស់ផងកា..ម្មពារមានពិត សាធុ សាធុ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្មានអ្វីសា..ហា..វជាងមនុស្សស្គាល់តែលុយធ្វើអោយបងស្រីដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំស្លា..ប់ទាំងមិនអស់ចិត្ត មិនសុំបីតែមុខកូនស្រីដែលកើតបានពីថ្ងៃនិងមិនបានឃើញមុខម៉ាក់ផង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ទៅចោលកូនស្រីពីនាក់តូចៗដែលគាត់ស្រលាញ់ជាងកែវភ្នែកគាត់ទៅទៀត កម្មពារមានពិត អ្នកឯងសង10ជាតិទៀតមិនអស់ផងកាឈឺចាប់មួយនិងអ្នកឯងបានជួបនៅក្នុងគ្រួសារអ្នក អ្នកឯងនិងយល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម័យនេះមនុស្សឃើញតែផលប្រយោជន៍ជី..វិ..តមនុស្សម្នាក់វាអាចចងបានលុយ1មុឺន$ បើចង់បានលុយយ៉ាងនិងមិនប្រាប់មក1មឺុន10ដងក៏ពួកយើងអាចអោយមនុស្សធុនអ្នកឯងបានដែល អ្នកឯងមានខ្លួ..នជាមនុស្សតែបេះដូងអ្នកឯងមិនបាននិងសត្វផង ម្ដាយបិតភ្នែកមិនជិត កូនយំហៅម្ដាយ កម្មពៀរមានពិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នូងនោះក៏មានគណនីហ្វេបុកមួយទៀតឈ្មោះ Sok San ក៏បានបង្ហោះសារទាំងក្រៀមក្រំដែរថា គ្មានអ្វីសា..ហា..វជាងមនុស្សស្គាល់តែលុយធ្វើអោយបងស្រីដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំស្លា..ប់ទាំងមិនអស់ចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាបើតាមការខមិនរបស់បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកសួរនៅខាងក្រោមផុសរបស់គណនីហ្វេបុក Sok Sanបានចោ..ទជាសំណួរថាកើតអីបានស្លា..ប់? ចូលរួមរំលែកទុក្ខផងលោកគ្រូ ភ្លាមនោះម្ចាស់គណនីហ្វេបុក Sok Sanក៏បានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការស្លា..ប់របស់បងស្រីគាត់ថាគឺដោយសារតែសម្រាលកូនដោយការវះកាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ដែរថាបងស្រីដែលបានទទួលមរណៈភាពខាងលើគាត់មានឈ្មោះ សួន ជីវ៉ា បានទទួលមរណៈភាពកាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នាពេលកន្លងទៅនេះ។យើងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៃស..ពផងសូមអោយព្រលឹងប្អូនស្រីបានទៅកាន់សុគតិភព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post