ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅវេលារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១នេះ លោក ជំទាវ ខុងលី ស៊ីអាណា បានស៊ែរព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគណនីហ្វេបុកឈ្មោះ អូន ណាណា ដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ (ខុងលី ស៊ីអាណា ឌួង ងៀប) ...នាងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រូវព័ត៌មាន និងធ្វើការឆ្លើយតបនូវចំណុចដូចខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. នាងខ្ញុំឈ្មោះ ខុង លីស៊ីអាណា មិនមែនឈ្មោះ សុខ លីស៊ីអាណា នោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2. នាងខ្ញុំគឺភរិយាស្របច្បា..ប់របស់លោក ឌួង ងៀប ដែលមានចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវតាមច្បា..ប់ ហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ន នាងខ្ញុំនៅតែជាភរិយាពេញច្បា..ប់តែមួយគត់របស់លោក ឌួង ងៀប ដោយសារតែមិនទាន់មានសេចក្ដីសម្រេចណាមួយពីតុ..លា..ការលើក..រ..ណីនេះឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. ចំពោះការអះអាងរបស់លោក ឌួង ងៀប ថាការយកសាហាយស្មន់ជារឿងលេងសើចរបស់បុរស នាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា លោក ឌួង ងៀប បានលួចមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយឈ្មោះ ប្រាក់ ស៊ីណា ជាប់ជានិច្ចដែលមានរយៈពេល 10 ឆ្នាំមកហើយ រហូតដល់មានកូនស្រីម្នាក់ថែមទៀតផង ហើយគាត់ថែមទាំងបានយកប្រាក់ពីផ្ទះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីទិញដីច្រើនកន្លែង និងធ្វើភូមិគ្រឹះយ៉ាងធំស្កឹមស្កៃអោយទៅឈ្មោះ ប្រាក់ ស៊ីណា ទៀតផង ទាំងដែលនាងខ្ញុំ និងកូនៗ មិនដែលមានផ្ទះវីឡាធំបែបនេះស្នាក់នៅផង តើនេះឬជាការលេងសើចរបស់បុរសទូទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4. ចំពោះការបដិសេធថាគាត់មិនបានយកប្រាក់ពីផ្ទះទៅផ្គត់ផ្គង់ឈ្មោះ ប្រាក់ ស៊ីណា នាងខ្ញុំមានភស្ដុតាងជារបាយការណ៍ធនាគារស្ដីពីការដកប្រាក់ចំនួនជាង 4 លាន ដុល្លារ ចេញពីក្រុមហ៊ុន ពីសំណាក់លោក ឌួង ងៀប ហើយទឹកប្រាក់នេះ លោក ឌួង ងៀប មិនបានយកទៅប្រើប្រាស់លើកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5. ចំពោះការអះអាងរបស់លោក ឌួង ងៀប ថាគាត់មិនបានបំបែ..កបំបា..ក់..កូន នាងខ្ញុំមានភស្ដុតាងបញ្ជាក់ពីការដែលគាត់ទាក់ទង ជាមួយនឹងកូនប្រសារនាងខ្ញុំ ឈ្មោះ ដេត ម៉ាលីណា ដែលឈ្មោះ ដេត ម៉ាលីណា បានអះអាងថាលោក ឌួង ងៀប ចង់បា..ញ់បំបែ..កក្បា..លកូននាងខ្ញុំឈ្មោះ ឌួង ឆាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*** ប្រសិនបើគាត់ជាឪពុកល្អដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌ ហេតុអ្វីបានជាគាត់សុខចិត្តបោះបង់ប្រពន្ធកូន និងម្ដាយចាស់ជរារបស់ខ្លួ..នចោល ទៅរស់នៅជាមួយស្រីក្រៅ? ហេតុអ្វីបានជាគាត់ហ៊ាននិយាយពាក្យមិនសមគួរដល់ថ្នាក់ចង់បា..ញ់កូនបំបែ..កក្បា..ល?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post