ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងកិច្ចសំភាសន៍មួយជាមួយលោកអ៊ឹម ជីវ៉ានៅថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ ២០២១នេះ លោក K01បានអួតពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកនៅសល់រយៈពេលជាង២ឆ្នាំនេះគឺសល់លុយប្រមាណ០៥លានដុល្លានិងមានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងដៃរហូតទៅដល់២៥ក្រុមហ៊ុន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះលោកk01បានរៀបរាប់ថា កាលពីខ្ញុំមិនទាន់ល្បីអាណាទៅអោយអង្គុយតុជាមួយ នៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើច..រា..ចរណ៍ត្រុកៗអាណាទៅផ្ដល់តម្លៃអោយខ្ញុំ មានតែគេជេរថែមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានល្បីឈ្មោះបន្តិច​ខ្ញុំដឹងថាការល្បី ការយកសមត្ថភាពនេះធ្វើជាម៉ាស៊ីនផលិតលុយតែម្ដង ចឹងស..ព្វថ្ងៃខ្ញុំអត់មានដើមទុនទេ គឺដើមទុនសមត្ថភាព ក្រេឌីតខ្ញុំ ភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្ញុំ ចឹងធ្វើខ្លួ..នឯងអោយរីកចម្រើន ធ្វើអោយខ្លួ..នឯងអោយល្បី ធ្វើអ្វីអោយប្លែកដែលមនុស្ស មួយចំនួនធ្វើមិនបានជោគជ័យហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេទាក់ទងមកមួយគំរោង២០ម៉ឺន មួយគំរោង២០ម៉ឺនយកលុយទៅណា? បើនិយាយពីរឿងលុយ បើនិយាយពីរឿងទន់របស់ខ្ញុំវិញជួនកាលអាចដល់១០០លាន ឥលូវខ្ញុំនិយាយពីដើមទន់សមត្ថភាពខ្ញុំវិញ ខ្ញុំអត់ទាន់និយាយរឿងលុយដែលខ្ញុំមានតម្កល់នៅក្នុងធនាគាររាល់ថ្ងៃទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងអត់អាចកំណត់ថាលុយបងមានប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែស..ព្វថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ដីហិចតាមួយខែយ៉ាងហោចក៏បានបីកន្លែងដែរ។ មួយកន្លែងបើគិតបីភាគរយ មួយកន្លែងខ្លះលក់បាន២៥លាន ២០លានគុណនិង០៣ភាគរយទៅលុយប៉ុន្មាន?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទទួលយកបីភាគរយអោយអ្នកណាគេមកសម្រេចចិត្តអោយខ្ញុំលក់ មិនថាដីហិចតាដីវីឡាផ្សេងៗ ចឹងគំរោងដែលខ្ញុំដាក់លក់មួយៗដែលខ្ញុំទៅលក់់អោយគេដូចអូនឯងមកសំភោទនេះអូនឯងមកឃើញនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយកន្លែង២០ម៉ឺន ពីព្រោះឥលូវនៅក្នុងដៃនេះ០៧កន្លែងពីព្រោះយើងគេចាយលុយ៣០ ៤០ ៥០ម៉ឺនបោះយើងមកនេះដូចបងនិយាយ ចឹងគេជឿជាក់លើសមត្ថភាព បងចាយលុយលើអូនឯងបងជឿលើសមត្ថភាពអូនឯងបានបងហ៊ានចាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចក្រុមហ៊ុនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមាន២៥ក្រុមហ៊ុនទាំងអនឡាញទាំងផ្នែករីស្តេបរបស់យើង ឥលូវអ្នករាយរីស្តេប អ្នកចង់់កាត់រាយរីស្តេបបប្រចាំខេត្តនីមួយៗ បើគ្មាន០៦ម៉ឺនទៅ១០ម៉ឺនដុល្លាអត់អាចយកប្រេនឆាយទៅដាក់បានទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយទាក់ទងជាមួយនិងលុយដែលយើងចាយទុនរាល់ថ្ងៃដែលយើងនៅធនាគារ នេះខ្ទង់ប្រហែល០៤ទៅ០៥លានដុល្លាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់ ទាំងដីដែលយើងទិញទាំងវីឡារបស់យើងទាំងឡានបោះយើង បើទាំងដីហិចតាដែលយើងទិញដីចំការនិងដីរីសត ខ្ញុំទិញបីប្លង់បីហិចតា។និយាយទៅសរុបលុយទាំងអស់របស់ខ្ញុំនៅរយៈពេល០២ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសល់លុយប្រហែល០៥លានត្រួសៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post