ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានព័ត៌មានដ៏កក្រើកមួយបានកើតឡើងនៅលើចំណុចស្ពានជ្រោយចង្វារក្នុងសង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា១១យប់ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយស្រ្ដីម្នាក់បាននាំកូនតូចរបស់គាត់ដែលគ្នាមិនដឹងខ្យល់អី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកលោតទឹកដើម្បីបញ្ចប់ជី..វិ..តជាមួយគ្នាដោយសារតែគាត់មានវិបត្តិធ្ង..ន់ធ្ងរហត់ទាំងកាយហត់ទាំងចិត្តជាមួយនិងស្វាមីរបស់គាត់បើតាមដឹងគាត់គឹជាប្រពន្ធចុងរបស់ស្វាមីគាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្អូនប្រុសអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះមុនគេបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអោយដឹងថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុនពេលកើតហេតុមុនដំបូងឡើយគាត់បានឃើញស្រ្ដី..រ..ង..គ្រោះនិងកូនបាន ដើរកាន់កូនរបស់គាត់ឡើងទៅលើស្ពាន ពេលនោះប្អូនប្រុសរូបនោះក៏បានជិះហួសទៅហើយពីកន្លែងដែលស្រ្ដី..រ..ង..គ្រោះចង់លោតទឹកស..ម្លា..ប់ខ្លួ..ន ហើយគាត់ក៏បកត្រលប់មកវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ក៏បានឃើញស្រ្ដីរូបនោះកំពុងតែអោបកូន មានយំផងអីផង។ ពេលនោះប្អូនប្រុសរូបនោះក៏បានសួរស្រ្ដីនោះថាបងស្រីមានរឿងអី?ហើយស្រ្ដីនោះមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ ដោយស្រ្ដីនោះគ្រាន់តែនិយាយថាកូនរបស់គាត់សន្យាថាទៅជាមួយគាត់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លឺពាក្យមួយម៉ាត់នេះហើយទើប ស្រ្ដីនោះសម្រេចចិត្តនាំកូនរបស់គាត់មកស្លា..ប់ជាមួយគ្នាទាំងដែលគ្នាមិនដឹងអ្វីសោះ។ ពេលនោះប្អូនប្រុសដែលឃើញហេតុការណ៍នោះក៏បានណែនាំស្រ្ដីរូបនោះថាបងកុំធ្វើចឹង មានរឿងអីនិយាយគ្នាបង ពេលដែលប្អូនប្រុសរូបនោះព្យាយាមឃាត់ស្រ្ដីនោះគាត់ដឹងតែនិយាយថាកូនរបស់គាត់សន្យា ថាទៅជាមួយគាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្អូនប្រុសដែលឃើញហេតុការណ៍នោះក៏គាត់នៅតែឃាត់ស្រ្ដីរូបនោះតែស្រ្ដីនោះហាក់មិនចង់ស្ដាប់នោះទេ ដោយគាត់ចង់តែស..ម្លា..ប់ខ្លួ..នប៉ុណ្ណោះ ទោះប្រឹងឃាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនស្ដាប់ដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពេលនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានមកដល់ និងអ្នកសារព័ត៌មានទើបបាននាំបងស្រីនោះមកប៉ុស្ដិ៍ប៉ូ..លី..សដើម្បីជួយណែនាំគាត់ តែពេលនាំមកគាត់នៅតែចង់ស្លា..ប់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយគាត់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមថាគាត់ហត់ទាំងកាយហត់ទាំងចិត្តជាមួយនិងស្វាមីគាត់ ព្រមទាំងប្រាប់ទៀតថាគាត់ប..ង្កើតម្នាក់ឯងបាន ឥលូវគាត់ចង់មកស..ម្លា..ប់ខ្លួ..នជាមួយនិងកូនគាត់។ពេលនោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏សួរកូនរបស់ស្រ្ដីរូបនោះហើយកូនគាត់ក៏ឆ្លើយថាប៉ាទៅផ្ទះប្រពន្ធដើមវិញ។ដូច្នេះចង់ជ្រាបព័ត៌មានអោយកាន់តែលំអិតជាងនេះថែមទៀតសូមប្រិយមិត្តទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post