ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយរួចមក ស្រាប់តែភាគីខាងស្រីបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ ដោយនាងបានរៀបរាប់ថា នេះគឺជារូបភាពដំបូង ហេីយក៏ជារូបថតចុងក្រោយដែរខ្ញុំផុសរូបជាមួយគាត់ក្នុងរយះពេល៤ឆ្នាំជាងនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រប់យ៉ាងកេីតចេញពីកំហឹង សង្សឹក ប្រចណ្ទ័ ចង់ឈ្នះចាញ់។ ឈឺចាប់បំផុតពេលដែរយេីងដឹងថារឿងខ្លះមិនមែនជាការពិត ដូចដែរអ្នកគ្រប់គ្នាបានឃេីញ តែមិនអាចហាស្តីនិយាយ បានត្រឹមតែខាំមាត់សង្កត់ចិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទទួលយកចាត់ទុកថាជាកម្មពា កាន់តែឈឺចាប់បំផុតគឺមនុស្សដែរស្រលាញ់យេីងបំផុតជាអ្នកធ្វេី។ មិនខឹងទេ…កម្មពាសុីសងគ្នារួចរាល់ មិនមានជាប់ជំពាក់អ្វីទៀតទេ ចុងក្រោយសុំត្រឹមតែសង្ឃឹមថាគាត់មានក្តីសុខ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចរកមនុស្សដែរស្រលាញ់គាត់ ហេីយគាត់ក៏ស្រលាញ់ រស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គល ប្រកបការងារអ្វីជោគជយ័។ សុំទោ..សរឿងគ្រប់យ៉ាង និង អគុណសំរាប់ការស្រលាញ់ យកចិត្តទុកដាក់ មេីលថែកន្លងមក  Good luck…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលបានឃើញការបង្ហោះសារខាងលើរួចមកទើបមានគណនីហ្វេបុកជាច្រើនបានចូលទៅខមិននៅខាងក្រោមផុសរបស់ភាគីខាងស្រីដែលបង្ហោះខាងលើ តែយើងខ្ញុំសូមលើកយកខមិនមួយមកបង្ហាញប្រិយមិត្តអ្នកអានដោយខមិននោះបានបា..ញ់ទៅខាងស្រីថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចែនៅមិនអស់៧០ថា មនុស្សស្រលាញ់មិចមកបំផ្លាញកិត្តយសគ្នា ខ្ញុំជួយឆ្លើយជំនួស បើចែមកដោះស្រាយមួយគេតាំងពីដំបូង វាមិនមានធ្លា..យរូបបឺ..ត..មា..ត់ និង ឆាតចែមួយអាជោគជ័យទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែចែឯងមិនត្រឹមមិនមកដោះស្រាយ ថែមទាំងឡាយឌឺខាងប្រុស ចែនៅរឹកឡូយ ថែមទាំង ចោ..ទថាគ្នាជាបុគ្គលិក ដូរទាំងសោហាងសោរផ្ទះ នៅរួមគំនិតជាមួយអាជោគជ័យផ្ទេរប្រាក់ចេញ ទាំងអស់នេះហើយ បានជាគេមិនទុកកិតិ្តយស ទុកមុខអោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទើបគេបញ្ចេញឆាត និង រូបចែបឺ..ត..មា..ត់មួយគ្រូជោគជ័យ ចឹងឈប់ឆ្ងល់ទៅថាហេតុអី មាត់ថាស្រលាញ់ចែ មេចមិនទុកកិត្តិយសអោយចែ ចែខ្លួ..នឯងទេដែលធ្វើអោយខ្លួ..នឯងថោក សំណាងខាងប្រុសឆ្លាត បើមិនចឹងទេ ខាងប្រុសមានតែ៣គ្រា..ប់ក្នុងខោ ចឹងឈប់ដើរតួរកំសត់ទៀតទៅ ចែហ្នឹងហើយអ្នកបំផ្លាញខាងប្រុស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post