ព័ត៌មាន

PNO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែមានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកមួយចំនួនមានការយល់ច្រលំទៅដល់រូបភាពកាត់តដែលមានអ្នកកាត់តរូបភាបរបស់ សោភ័ណ កក្កដាលើក្របសៀវភៅដ៏ល្បីរបស់ក្រុមហ៊ុន ស្រ៊ុន ងួនទើបសិប្បកម្មផលិតសៀវភៅស្រ៊ុនងួនបានចេញបកស្រាយច្បាស់ៗបែបនេះថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្ងៃសុក្រ ៥ កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព. ស. ២៥៦៥ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ SRUNGUONលិខិតបដិសេធសិប្បកម្មផលិតសៀវភៅ ស៊ុន ងួន យើងខ្ញុំមានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជន 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សមេត្តាជ្រាបថា ថ្មីៗនេះដោយសង្កេតឃើញថានៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកមានការចែករំលែកបន្តនូវរូបភាពកាត់តបែបគម្របសៀវភៅ ដែលមាននិម្មិតសញ្ញា (logo) សៀវភៅស៊ុន ងួន ដែលធ្វើឱ្យសាធារណជនមានការភាន់ច្រឡំជាខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សិប្បកម្មផលិតសៀវភៅ ស៊ុន ងួន យើងខ្ញុំ សូមបដិសេធរាល់រូបភាពទាំងឡាយណាដែលចែកចាយបន្តក្នុងបណ្តាញសង្គមដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ សីលធម៌ និង វប្បធម៌ ដែលមិនមែនផ្សាយចេញពីផេកផ្លូវការរបស់សិប្បកម្មផលិតសៀវភៅ ស៊ុន អួន (@srunNguonBook)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ មានគណនីហ្វេសបុកមួយ ឈ្មោះថា “Kakada Sophorn ” បានប្រើរូបភាពគម្រប់សៀវភៅ ដែលប្រើឈ្មោះ និងនិម្មិតសញ្ញា របស់សិប្បកម្មផលិតសៀវភៅ ស៊ុន ងូនយើងខ្ញុំ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលបានបង្ហោះរូបភាពមិនសមរម្យ ចំនួន៨សន្លឹក និងបានសរសេរលើហ្វេសបុកមានខ្លឹមសារថាមានសៀវភៅត្រៀម ចូលរៀនវិញឬនៅ boy boy ចាំជេចែក? ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សិប្បកម្មផលិតសៀវភៅ យើងខ្ញុំ សូមបញ្ជាក់ថា រាល់រូបភាពនានា បានជ្រើសរើសយកមកដាក់លើគម្របសៀវភៅគឺតែងតែមានរូបភាពសមស្របផ្សាភ្ជាប់នូវចំណេះដឹងទូទៅ និងប..ង្កប់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនថា រាល់សកម្មភាពដែលប្រើប្រាស់និម្មិតសញ្ញារបស់សិប្បកម្ម ស៊ុន ងូន មិនសមរម្យនិងគ្មានការអនុញ្ញាត ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បា..ប់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Previous Post Next Post